وێنەی جلوبەرگی کوردی پیاوانی باشوری کوردستان لەناوچەی نهێلێ لە دهۆک

Dublin Core

Title

وێنەی جلوبەرگی کوردی پیاوانی باشوری کوردستان لەناوچەی نهێلێ لە دهۆک

Subject

وێنەی جلوبەرگی کوردی

Description

وێنەی جلوبەرگی کوردی پیاوانی باشوری کوردستان لەناوچەی نهێلێ لە دهۆک

Format

jpg

Type

وێنە

Coverage

باشوری کوردستان

Table Of Contents

"image 01: 4.62 mb, 3648x2736
image 02: 4.32 mb, 3648x2736
image 03: 4.48 mb, 3648x2736
image 04: 4.29 mb, 3648x2736
image 05: 4.45 mb, 3648x2736
image 06: 4.41 mb, 3648x2736
image 07: 4.22 mb, 3648x2736
image 08: 3.91 mb, 3648x2736
image 09: 3.91 mb, 3648x2736
image 10: 4.08 mb, 3648x2736
image 11: 3.74 mb, 3648x2736
image 12: 4.08 mb, 3648x2736
image 13: 4.08 mb, 3648x2736
image 14: 3.91 mb, 3648x2736
image 15: 4.34 mb, 3648x2736
image 16: 4.16 mb, 3648x2736
image 17: 4.27 mb, 3648x2736
image 18: 3.82 mb, 3648x2736
image 19: 3.80 mb, 3648x2736
image 20: 3.85 mb, 3648x2736
image 21: 4.34 mb, 3648x2736
image 22: 4.25 mb, 3648x2736
image 23: 4.47 mb, 3648x2736
image 24: 4.08 mb, 3648x2736
image 25: 4.10 mb, 3648x2736
image 26: 4.57 mb, 3648x2736
image 27: 4.27 mb, 3648x2736
image 28: 4.24 mb, 3648x2736
image 29: 4.37 mb, 3648x2736
image 30: 3.93 mb, 3648x2736
image 31: 4.26 mb, 3648x2736
image 32: 4.33 mb, 3648x2736
image 33: 4.10 mb, 3648x2736
image 34: 4.51 mb, 3648x2736
image 35: 4.23 mb, 3648x2736
image 36: 4.24 mb, 3648x2736
image 37: 4.57 mb, 3648x2736
image 38: 4.58 mb, 3648x2736
image 39: 3.85 mb, 3648x2736
image 40: 4.44 mb, 3648x2736
image 41: 4.51 mb, 3648x2736
image 42: 4.18 mb, 3648x2736
image 43: 4.37 mb, 3648x2736
image 44: 4.30 mb, 3648x2736
image 45: 4.28 mb, 3648x2736
image 46: 4.00 mb, 3648x2736
image 47: 4.55 mb, 3648x2736
image 48: 4.53 mb, 3648x2736
image 49: 4.45 mb, 3648x2736
image 50: 3.81 mb, 3648x2736
image 51: 3.95 mb, 3648x2736
image 52: 4.22 mb, 3648x2736
image 53: 4.37 mb, 3648x2736"

Extent

53 images; 224 mb

Audience

گشتی

Citation

“وێنەی جلوبەرگی کوردی پیاوانی باشوری کوردستان لەناوچەی نهێلێ لە دهۆک,” KHI, accessed September 26, 2023, https://khi.omeka.net/items/show/5171.