وێنەی جلوبەرگی کوردی ژنانی باشوری کوردستان لەناوچەی هەورامان

Dublin Core

Title

وێنەی جلوبەرگی کوردی ژنانی باشوری کوردستان لەناوچەی هەورامان

Subject

وێنەی جلوبەرگی کوردی

Description

وێنەی جلوبەرگی کوردی ژنانی باشوری کوردستان لەناوچەی هەورامان، ئەم وێنانە تایبەتە بە کڵاوی ژنانی هەورامان

Format

jpg

Type

وێنە

Coverage

باشوری کوردستان

Table Of Contents

"image 01: 4.27 mb, 3650x4972
image 02: 796 kb, 640x690
image 03: 6.69 mb, 3648x5472
image 04: 923 kb, 640x690
image 05: 4.06 mb, 3650x4972
image 06: 0.99 mb, 640x690
image 07: 3.57 mb, 3648x5472
image 08: 1.10 mb, 635x842
image 09: 5.42 mb, 5472x3194
image 10: 1.01 mb, 640x788
image 11: 4.59 mb, 3648x5015
image 12: 1.13 mb, 637x852
image 13: 3.13 mb, 2976x1984
image 14: 1.16 mb, 639x844
image 15: 796 kb, 630x779"

Extent

15 images; 39.6 mb

Audience

گشتی

Citation

“وێنەی جلوبەرگی کوردی ژنانی باشوری کوردستان لەناوچەی هەورامان,” KHI, accessed September 26, 2023, https://khi.omeka.net/items/show/5177.