وێنەی مێژوویی، بەدرخانەکان

Dublin Core

Title

وێنەی مێژوویی، بەدرخانەکان

Subject

وێنەی مێژوویی

Description

ئەم وینانە تایبەتن بەئەرشیفی بنەماڵەی بەدرخانەکان

Format

jpg

Type

وێنە

Coverage

باکوری کوردستان

Table Of Contents

"image 300: 1.92 mb, 4032x3024
image 301: 1.69 mb, 4032x3024
image 302: 1.85 mb, 4032x3024
image 303: 190 mb, 4032x3024
image 304: 1.97 mb, 4032x3024
image 305: 1.84 mb, 4032x3024
image 306: 1.85 mb, 4032x3024
image 307: 1.95 mb, 4032x3024
image 308: 1.96 mb, 4032x3024
image 309: 1.77 mb, 4032x3024
image 310: 1.70 mb, 4032x3024
image 311: 1.81 mb, 4032x3024
image 312: 1.85 mb, 4032x3024
image 313: 1.69 mb, 4032x3024
image 314: 2.08 mb, 4032x3024
image 315: 1.83 mb, 4032x3024
image 316: 2.04 mb, 4032x3024
image 317: 1.96 mb, 4032x3024
image 318: 1.84 mb, 4032x3024
image 319: 1.78 mb, 4032x3024
image 320: 1.90 mb, 4032x3024
image 321: 1.67 mb, 4032x3024
image 322: 1.73 mb, 4032x3024
image 323: 1.55 mb, 4032x3024
image 324: 2.19 mb, 4032x3024
image 325: 1.86 mb, 4032x3024
image 326: 1.82 mb, 4032x3024
image 327: 1.57 mb, 4032x3024
image 328: 2.52 mb, 4032x3024
image 329: 2.41 mb, 4032x3024
image 330: 2.59 mb, 4032x3024
image 331: 3.57 mb, 4032x3024
image 332: 3.16 mb, 4032x3024
image 333: 3.15 mb, 4032x3024
image 334: 3.37 mb, 4032x3024
image 335: 3.40 mb, 4032x3024
image 336: 2.55 mb, 4032x3024
image 337: 3.15 mb, 4032x3024
image 338: 2.94 mb, 4032x3024
image 339: 3.60 mb, 4032x3024
image 340: 1.48 mb, 4032x3024
image 341: 1.45 mb, 4032x3024
image 342: 1.77 mb, 4032x3024
image 343: 1.44 mb, 4032x3024
image 344: 1.44 mb, 4032x3024
image 345: 1.61 mb, 4032x3024
image 346: 1.63 mb, 4032x3024
image 347: 1.67 mb, 4032x3024
image 348: 1.22 mb, 4032x3024
image 349: 1.23 mb, 4032x3024
image 350: 1.38 mb, 4032x3024
image 351: 1.44 mb, 4032x3024
image 352: 1.88 mb, 4032x3024
image 353: 1.11 mb, 4032x3024
image 354: 1.38 mb, 4032x3024
image 355: 1.23 mb, 4032x3024
image 356: 1.20 mb, 4032x3024
image 357: 1.20 mb, 4032x3024
image 358: 1.38 mb, 4032x3024
image 359: 1.33 mb, 4032x3024
image 360: 1.42 mb, 4032x3024
image 361: 1.08 mb, 4032x3024
image 362: 1.03 mb, 4032x3024
image 363: 1.10 mb, 4032x3024
image 364: 1.11 mb, 4032x3024
image 365: 1.37 mb, 4032x3024
image 366: 1.38 mb, 4032x3024
image 367: 1.47 mb, 4032x3024
image 368: 1.23 mb, 3520x1980
image 369: 1.28 mb, 3520x1980
image 370: 1.24 mb, 3520x1980
image 371: 1.22 mb, 3520x1980
image 372: 1.58 mb, 3520x1980
image 373: 1.47 mb, 3520x1980
image 374: 1.43 mb, 3520x1980
image 375: 1.42 mb, 3520x1980
image 376: 1.49 mb, 3520x1980
image 377: 1.33 mb, 3520x1980
image 378: 1.32 mb, 3520x1980
image 379: 1.35 mb, 3520x1980
image 380: 1.22 mb, 3520x1980
image 381: 1.20 mb, 3520x1980
image 382: 1.33 mb, 3520x1980
image 383: 1.29 mb, 3520x1980
image 384: 1.79 mb, 3520x1980
image 385: 1.95 mb, 3520x1980
image 386: 1.94 mb, 3520x1980
image 387: 1.84 mb, 3520x1980
image 388: 2.47 mb, 3520x1980
image 389: 2.59 mb, 3520x1980
image 390: 2.48 mb, 3520x1980
image 391: 2.31 mb, 3520x1980
image 392: 2.59 mb, 3520x1980
image 393: 2.04 mb, 3520x1980
image 394: 2.05 mb, 3520x1980
image 395: 2.01 mb, 3520x1980
image 396: 2.16 mb, 3520x1980
image 397: 2.16 mb, 3520x1980
image 398: 2.36 mb, 3520x1980
image 399: 2.18 mb, 3520x1980
image 400: 1.96 mb, 3520x1980
image 401: 2.22 mb, 4032x3024
image 402: 2.04 mb, 4032x3024
image 403: 1.70 mb, 4032x3024
image 404: 2.03 mb, 4032x3024
image 405: 1.72 mb, 4032x3024
image 406: 1.91 mb, 4032x3024
image 407: 1.96 mb, 4032x3024
image 408: 1.43 mb, 4032x3024
image 409: 1.89 mb, 4032x3024
image 410: 1.98 mb, 4032x3024
image 411: 1.96 mb, 4032x3024
image 412: 2.06 mb, 4032x3024
image 413: 1.99 mb, 4032x3024
image 414: 2.26 mb, 4032x3024
image 415: 2.11 mb, 4032x3024
image 416: 2.10 mb, 4032x3024
image 417: 2.06 mb, 4032x3024
image 418: 2.93 mb, 4032x3024
image 419: 3.20 mb, 4032x3024
image 420: 3.17 mb, 4032x3024
image 421: 3.52 mb, 4032x3024
image 422: 3.23 mb, 4032x3024
image 423: 3.92 mb, 4032x3024
image 424: 3.73 mb, 4032x3024
image 425: 3.40 mb, 4032x3024
image 426: 2.91 mb, 4032x3024
image 427: 2.96 mb, 4032x3024
image 428: 3.36 mb, 4032x3024
image 429: 2.70 mb, 4032x3024
image 430: 3.42 mb, 4032x3024
image 431: 2.92 mb, 4032x3024
image 432: 1.73 mb, 4032x3024
image 433: 1.90 mb, 4032x3024
image 434: 1.95 mb, 4032x3024
image 435: 1.95 mb, 4032x3024
image 436: 1.73 mb, 4032x3024
image 437: 2.50 mb, 4032x3024
image 438: 2.71 mb, 4032x3024
image 439: 2.57 mb, 4032x3024
image 440: 2.73 mb, 4032x3024
image 441: 2.55 mb, 4032x3024
image 442: 2.23 mb, 4032x3024
image 443: 2.20 mb, 4032x3024
image 444: 2.29 mb, 4032x3024
image 445: 2.37 mb, 4032x3024
image 446: 2.62 mb, 4032x3024
image 447: 2.49 mb, 4032x3024
image 448: 1.46 mb, 4032x3024
image 449: 3.05 mb, 4032x3024
image 450: 3.33 mb, 4032x3024
image 451: 2.57 mb, 4032x3024
image 452: 1.81 mb, 4032x3024
image 453: 2.53 mb, 4032x3024
image 454: 2.51 mb, 4032x3024
image 455: 2.45 mb, 4032x3024
image 456: 1.83 mb, 4032x3024
image 457: 2.24 mb, 4032x3024
image 458: 2.23 mb, 4032x3024
image 459: 2.18 mb, 4032x3024
image 460: 1.79 mb, 4032x3024
image 401: 3.51 mb, 4032x3024
image 402: 3.55 mb, 4032x3024
image 403: 3.66 mb, 4032x3024
image 404: 3.52 mb, 4032x3024
image 405: 3.26 mb, 4032x3024
image 406: 3.59 mb, 4032x3024
image 407: 3.29 mb, 4032x3024
image 408: 3.74 mb, 4032x3024
image 409: 3.12 mb, 4032x3024
image 410: 3.30 mb, 4032x3024
image 411: 3.51 mb, 4032x3024
image 412: 3.92 mb, 4032x3024
image 413: 3.20 mb, 4032x3024
image 414: 4.05 mb, 4032x3024
image 415: 3.75 mb, 4032x3024
image 416: 3.82 mb, 4032x3024
image 417: 3.73 mb, 4032x3024
image 418: 3.60 mb, 4032x3024
image 419: 3.62 mb, 4032x3024
image 420: 3.57 mb, 4032x3024
image 421: 1.87 mb, 4032x3024
image 422: 1.96 mb, 4032x3024
image 423: 2.04 mb, 4032x3024
image 424: 2.01 mb, 4032x3024
image 425: 1.93 mb, 4032x3024
image 426: 1.93 mb, 4032x3024
image 427: 1.76 mb, 4032x3024
image 428: 2.14 mb, 4032x3024
image 429: 2.02 mb, 4032x3024
image 430: 1.92 mb, 4032x3024
image 431: 2.05 mb, 4032x3024
image 432: 1.74 mb, 4032x3024
image 433: 1.93 mb, 4032x3024
image 434: 1.71 mb, 4032x3024
image 435: 2.02 mb, 4032x3024
image 436: 1.73 mb, 4032x3024
image 437: 1.71 mb, 4032x3024
image 438: 1.67 mb, 4032x3024
image 439: 2.08 mb, 4032x3024
image 440: 1.90 mb, 4032x3024
image 441: 2.10 mb, 4032x3024
image 442: 2.00 mb, 4032x3024
image 443: 2.19 mb, 4032x3024
image 444: 1.96 mb, 4032x3024
image 445: 1.62 mb, 4032x3024
image 446: 1.61 mb, 4032x3024
image 447: 1.73 mb, 4032x3024
image 448: 1.75 mb, 4032x3024
image 449: 1.72 mb, 4032x3024
image 450: 1.67 mb, 4032x3024
image 451: 1.72 mb, 4032x3024
image 452: 1.81 mb, 4032x3024
image 453: 1.81 mb, 4032x3024
image 454: 1.61 mb, 4032x3024
image 455: 1.81 mb, 4032x3024
image 456: 1.83 mb, 4032x3024
image 457: 1.80 mb, 4032x3024
image 458: 1.83 mb, 4032x3024
image 459: 1.92 mb, 4032x3024
image 461: 1.24 mb, 4032x3024
image 401: 3.51 mb, 4032x3024
image 402: 3.55 mb, 4032x3024
image 403: 3.66 mb, 4032x3024
image 404: 3.52 mb, 4032x3024
image 405: 3.26 mb, 4032x3024
image 406: 3.59 mb, 4032x3024
image 407: 3.29 mb, 4032x3024
image 408: 3.74 mb, 4032x3024
image 409: 3.12 mb, 4032x3024
image 410: 3.30 mb, 4032x3024
image 411: 3.51 mb, 4032x3024
image 412: 3.92 mb, 4032x3024
image 413: 3.20 mb, 4032x3024
image 414: 4.05 mb, 4032x3024
image 415: 3.75 mb, 4032x3024
image 416: 3.82 mb, 4032x3024
image 417: 3.73 mb, 4032x3024
image 418: 3.60 mb, 4032x3024
image 419: 3.62 mb, 4032x3024
image 420: 3.57 mb, 4032x3024
image 421: 1.87 mb, 4032x3024
image 422: 1.96 mb, 4032x3024
image 423: 2.04 mb, 4032x3024
image 424: 2.01 mb, 4032x3024
image 425: 1.93 mb, 4032x3024
image 426: 1.93 mb, 4032x3024
image 427: 1.76 mb, 4032x3024
image 428: 2.14 mb, 4032x3024
image 429: 2.02 mb, 4032x3024
image 430: 1.92 mb, 4032x3024
image 431: 2.05 mb, 4032x3024
image 432: 1.74 mb, 4032x3024
image 433: 1.93 mb, 4032x3024
image 434: 1.71 mb, 4032x3024
image 435: 2.02 mb, 4032x3024
image 436: 1.73 mb, 4032x3024
image 437: 1.71 mb, 4032x3024
image 438: 1.67 mb, 4032x3024
image 439: 2.08 mb, 4032x3024
image 440: 1.90 mb, 4032x3024
image 441: 2.10 mb, 4032x3024
image 442: 2.00 mb, 4032x3024
image 443: 2.19 mb, 4032x3024
image 444: 1.96 mb, 4032x3024
image 445: 1.62 mb, 4032x3024
image 446: 1.61 mb, 4032x3024
image 447: 1.73 mb, 4032x3024
image 448: 1.75 mb, 4032x3024
image 449: 1.72 mb, 4032x3024
image 450: 1.67 mb, 4032x3024
image 451: 1.72 mb, 4032x3024
image 452: 1.81 mb, 4032x3024
image 453: 1.81 mb, 4032x3024
image 454: 1.61 mb, 4032x3024
image 455: 1.81 mb, 4032x3024
image 456: 1.83 mb, 4032x3024
image 457: 1.80 mb, 4032x3024
image 458: 1.83 mb, 4032x3024
image 459: 1.92 mb, 4032x3024
image 462: 1.82 mb, 4032x3024
image 401: 3.51 mb, 4032x3024
image 402: 3.55 mb, 4032x3024
image 403: 3.66 mb, 4032x3024
image 404: 3.52 mb, 4032x3024
image 405: 3.26 mb, 4032x3024
image 406: 3.59 mb, 4032x3024
image 407: 3.29 mb, 4032x3024
image 408: 3.74 mb, 4032x3024
image 409: 3.12 mb, 4032x3024
image 410: 3.30 mb, 4032x3024
image 411: 3.51 mb, 4032x3024
image 412: 3.92 mb, 4032x3024
image 413: 3.20 mb, 4032x3024
image 414: 4.05 mb, 4032x3024
image 415: 3.75 mb, 4032x3024
image 416: 3.82 mb, 4032x3024
image 417: 3.73 mb, 4032x3024
image 418: 3.60 mb, 4032x3024
image 419: 3.62 mb, 4032x3024
image 420: 3.57 mb, 4032x3024
image 421: 1.87 mb, 4032x3024
image 422: 1.96 mb, 4032x3024
image 423: 2.04 mb, 4032x3024
image 424: 2.01 mb, 4032x3024
image 425: 1.93 mb, 4032x3024
image 426: 1.93 mb, 4032x3024
image 427: 1.76 mb, 4032x3024
image 428: 2.14 mb, 4032x3024
image 429: 2.02 mb, 4032x3024
image 430: 1.92 mb, 4032x3024
image 431: 2.05 mb, 4032x3024
image 432: 1.74 mb, 4032x3024
image 433: 1.93 mb, 4032x3024
image 434: 1.71 mb, 4032x3024
image 435: 2.02 mb, 4032x3024
image 436: 1.73 mb, 4032x3024
image 437: 1.71 mb, 4032x3024
image 438: 1.67 mb, 4032x3024
image 439: 2.08 mb, 4032x3024
image 440: 1.90 mb, 4032x3024
image 441: 2.10 mb, 4032x3024
image 442: 2.00 mb, 4032x3024
image 443: 2.19 mb, 4032x3024
image 444: 1.96 mb, 4032x3024
image 445: 1.62 mb, 4032x3024
image 446: 1.61 mb, 4032x3024
image 447: 1.73 mb, 4032x3024
image 448: 1.75 mb, 4032x3024
image 449: 1.72 mb, 4032x3024
image 450: 1.67 mb, 4032x3024
image 451: 1.72 mb, 4032x3024
image 452: 1.81 mb, 4032x3024
image 453: 1.81 mb, 4032x3024
image 454: 1.61 mb, 4032x3024
image 455: 1.81 mb, 4032x3024
image 456: 1.83 mb, 4032x3024
image 457: 1.80 mb, 4032x3024
image 458: 1.83 mb, 4032x3024
image 459: 1.92 mb, 4032x3024
image 463: 2.21 mb, 4032x3024
image 401: 3.51 mb, 4032x3024
image 402: 3.55 mb, 4032x3024
image 403: 3.66 mb, 4032x3024
image 404: 3.52 mb, 4032x3024
image 405: 3.26 mb, 4032x3024
image 406: 3.59 mb, 4032x3024
image 407: 3.29 mb, 4032x3024
image 408: 3.74 mb, 4032x3024
image 409: 3.12 mb, 4032x3024
image 410: 3.30 mb, 4032x3024
image 411: 3.51 mb, 4032x3024
image 412: 3.92 mb, 4032x3024
image 413: 3.20 mb, 4032x3024
image 414: 4.05 mb, 4032x3024
image 415: 3.75 mb, 4032x3024
image 416: 3.82 mb, 4032x3024
image 417: 3.73 mb, 4032x3024
image 418: 3.60 mb, 4032x3024
image 419: 3.62 mb, 4032x3024
image 420: 3.57 mb, 4032x3024
image 421: 1.87 mb, 4032x3024
image 422: 1.96 mb, 4032x3024
image 423: 2.04 mb, 4032x3024
image 424: 2.01 mb, 4032x3024
image 425: 1.93 mb, 4032x3024
image 426: 1.93 mb, 4032x3024
image 427: 1.76 mb, 4032x3024
image 428: 2.14 mb, 4032x3024
image 429: 2.02 mb, 4032x3024
image 430: 1.92 mb, 4032x3024
image 431: 2.05 mb, 4032x3024
image 432: 1.74 mb, 4032x3024
image 433: 1.93 mb, 4032x3024
image 434: 1.71 mb, 4032x3024
image 435: 2.02 mb, 4032x3024
image 436: 1.73 mb, 4032x3024
image 437: 1.71 mb, 4032x3024
image 438: 1.67 mb, 4032x3024
image 439: 2.08 mb, 4032x3024
image 440: 1.90 mb, 4032x3024
image 441: 2.10 mb, 4032x3024
image 442: 2.00 mb, 4032x3024
image 443: 2.19 mb, 4032x3024
image 444: 1.96 mb, 4032x3024
image 445: 1.62 mb, 4032x3024
image 446: 1.61 mb, 4032x3024
image 447: 1.73 mb, 4032x3024
image 448: 1.75 mb, 4032x3024
image 449: 1.72 mb, 4032x3024
image 450: 1.67 mb, 4032x3024
image 451: 1.72 mb, 4032x3024
image 452: 1.81 mb, 4032x3024
image 453: 1.81 mb, 4032x3024
image 454: 1.61 mb, 4032x3024
image 455: 1.81 mb, 4032x3024
image 456: 1.83 mb, 4032x3024
image 457: 1.80 mb, 4032x3024
image 458: 1.83 mb, 4032x3024
image 459: 1.92 mb, 4032x3024
image 460: 322 mb, 4032x3024
image 461: 366 mb, 4032x3024
image 462: 1.96 mb, 4032x3024
image 463: 2.21 mb, 4032x3024
image 464: 2.25 mb, 4032x3024
image 465: 2.96 mb, 4032x3024
image 466: 3.05 mb, 4032x3024
image 467: 3.04 mb, 4032x3024
image 468: 2.73 mb, 4032x3024
image 469: 2.68 mb, 4032x3024
image 470: 2.28 mb, 4032x3024
image 471: 2.36 mb, 4032x3024
image 472: 2.63 mb, 4032x3024
image 473: 261 mb, 4032x3024
image 474: 2.53 mb, 4032x3024
image 475: 2.06 mb, 4032x3024
image 476: 2.41 mb, 4032x3024
image 477: 2.56 mb, 4032x3024
image 478: 2.29 mb, 4032x3024
image 479: 2.49 mb, 4032x3024
image 480: 2.93 mb, 4032x3024
image 481: 2.90 mb, 4032x3024
image 482: 2.50 mb, 4032x3024
image 483: 2.89 mb, 4032x3024
image 484: 2.66 mb, 4032x3024
image 485: 2.49 mb, 4032x3024
image 486: 2.76 mb, 4032x3024
image 487: 2.77 mb, 4032x3024
image 488: 2.87 mb, 4032x3024
image 489: 2.53 mb, 4032x3024
image 490: 2.84 mb, 4032x3024
image 491: 491 mb, 4032x3024
image 492: 492 mb, 4032x3024
image 493: 2.87 mb, 4032x3024
image 494: 2.89 mb, 4032x3024
image 495: 2.89 mb, 4032x3024
image 496: 2.74 mb, 4032x3024
image 497: 2.51 mb, 4032x3024
image 498: 2.77 mb, 4032x3024
image 499: 2.71 mb, 4032x3024
image 500: 3.11 mb, 4032x3024
image 501: 2.44 mb, 4032x3024
image 502: 2.45 mb, 4032x3024
image 503: 2.73 mb, 4032x3024
image 504: 3.37 mb, 4032x3024
image 505: 2.70 mb, 4032x3024
image 506: 3.16 mb, 4032x3024
image 507: 2.80 mb, 4032x3024
image 508: 2.86 mb, 4032x3024
image 509: 2.82 mb, 4032x3024
image 510: 2.79 mb, 4032x3024
image 511: 2.84 mb, 4032x3024
image 512: 2.74 mb, 4032x3024
image 513: 1.68 mb, 4032x3024
image 514: 1.81 mb, 4032x3024
image 515: 1.84 mb, 4032x3024
image 516: 1.97 mb, 4032x3024
image 517: 1.83 mb, 4032x3024
image 518: 1.93 mb, 4032x3024
image 519: 1.64 mb, 4032x3024
image 520: 1.99 mb, 4032x3024
image 521: 1.82 mb, 4032x3024
image 522: 1.68 mb, 4032x3024
image 523: 2.09 mb, 4032x3024
image 524: 1.76 mb, 4032x3024
image 525: 1.86 mb, 4032x3024
image 526: 1.65 mb, 4032x3024
image 527: 1.86 mb, 4032x3024
image 528: 1.63 mb, 4032x3024
image 529: 1.64 mb, 4032x3024
image 530: 1.61 mb, 4032x3024
image 531: 1.81 mb, 4032x3024
image 532: 1.84 mb, 4032x3024
image 533: 1.87 mb, 4032x3024
image 534: 1.76 mb, 4032x3024
image 535: 2.06 mb, 4032x3024
image 536: 1.85 mb, 4032x3024
image 537: 1.39 mb, 4032x3024
image 538: 1.36 mb, 4032x3024
image 539: 1.55 mb, 4032x3024
image 540: 1.53 mb, 4032x3024
image 541: 1.60 mb, 4032x3024
image 542: 1.48 mb, 4032x3024
image 543: 1.54 mb, 4032x3024
image 544: 1.56 mb, 4032x3024
image 545: 1.56 mb, 4032x3024
image 546: 1.47 mb, 4032x3024
image 547: 1.64 mb, 4032x3024
image 548: 1.61 mb, 4032x3024
image 549: 1.56 mb, 4032x3024
image 550: 1.62 mb, 4032x3024
image 551: 1.70 mb, 4032x3024
image 552: 1.48 mb, 4032x3024
image 553: 1.67 mb, 4032x3024
image 554: 1.62 mb, 4032x3024
image 555: 1.73 mb, 4032x3024
image 556: 1.69 mb, 4032x3024
image 557: 1.62 mb, 4032x3024
image 558: 1.80 mb, 4032x3024
image 559: 1.78 mb, 4032x3024
image 560: 1.64 mb, 4032x3024
image 561: 1.55 mb, 4032x3024
image 562: 1.62 mb, 4032x3024
image 563: 1.71 mb, 4032x3024
image 564: 1.53 mb, 4032x3024
image 565: 1.95 mb, 4032x3024
image 566: 1.66 mb, 4032x3024
image 567: 1.80 mb, 4032x3024
image 568: 1.72 mb, 4032x3024
image 569: 1.64 mb, 4032x3024
image 570: 1.60 mb, 4032x3024
image 571: 1.71 mb, 4032x3024
image 572: 1.45 mb, 4032x3024
image 573: 1.60 mb, 4032x3024
image 574: 1.32 mb, 4032x3024
image 575: 1.98 mb, 4032x3024"

Extent

275 images; 575 mb

Audience

گشتی

Citation

“وێنەی مێژوویی، بەدرخانەکان,” KHI, accessed September 26, 2023, https://khi.omeka.net/items/show/5191.