وێنەی مێژوویی ئێزدییەکان

Dublin Core

Title

وێنەی مێژوویی ئێزدییەکان

Subject

وێنەی مێژوویی

Description

ئاینی ئێزدی بەیەکێک لە دێرینترین ئاینەکوردییەکان دادەندرێت لەکوردستان

Format

jpg

Type

وێنە

Coverage

باشوری کوردستان

Table Of Contents

"image 01: 1.93 mb, 2592x1944
image 02: 1.78 mb, 2592x1944
image 03: 1.97 mb, 2592x1944
image 04: 1.82 mb, 2592x1944
image 05: 1.98 mb, 2592x1944
image 06: 6.23 kb, 567x696
image 07: 708 kb, 745x626
image 08: 543 kb, 710x542
image 09: 585 kb, 477x720
image 10: 488 kb, 746x387
image 11: 537 kb, 739x661
image 12: 54.3 kb, 480x360
image 13: 1.86 mb, 2592x1944
image 14: 134 kb, 800x479
image 15: 112 kb, 392x598
image 16: 98.4 kb, 960x642
image 17: 125 kb, 587x395
image 18: 107 kb, 587x395
image 19: 107 kb, 376x591
image 20: 5.69 kb, 167x198
image 21: 141 kb, 596x401
image 22: 119 kb, 395x585
image 23: 87.5 kb, 270x373
image 24: 172 kb, 638x430
image 25: 129 kb, 632x419
image 26: 686 kb, 646x734
image 27: 829 kb, 751x697
image 28: 688 kb, 661x733
image 29: 1.79 mb, 2592x1944
image 30: 1.99 mb, 2592x1944
image 31: 101 kb, 582x403
image 32: 104 kb, 591x395
image 33: 0.98 mb, 1520x1076
image 34: 623 kb, 567x696
image 35: 1.27 mb, 1228x1732
image 36: 141 kb, 640x480
image 37: 136 kb, 392x590
image 38: 1.41 mb, 1732x1228
image 39: 882 kb, 731x729
image 40: 141 kb, 480x640
image 41: 1.11 mb, 1052x1624
image 42: 1.06 mb, 1528x1208
image 43: 87.5 kb, 270x373
image 44: 1.35 mb, 789x1202
image 45: 40.1 kb, 720x576
image 46: 98.4 kb, 960x642
image 47: 135 kb, 800x597
image 48: 34.1 kb, 441x298
image 49: 42.2 kb, 441x296
image 50: 68.7 kb, 576x410
image 51: 164 kb, 480x640
image 52: 156 kb, 480x640
image 53: 166 kb, 480x640
image 54: 138 kb, 480x640
image 55: 121 kb, 480x640
image 56: 143 kb, 480x640
image 57: 81.4 kb, 567x393
image 58: 62.2 kb, 342x666
image 59: 102 kb, 640x427
image 60: 168 kb, 750x407
image 61: 77.7 kb, 292x267
image 62: 14.6 kb, 300x200
image 63: 218 kb, 1600x1168
image 64: 2.04 mb, 1944x2592
image 65: 1.79 mb, 2592x1944
image 66: 1.98 mb, 2592x1944
image 67: 1.71 mb, 2592x1944
image 68: 1.76 mb, 2592x1944
image 69: 1.86 mb, 2592x1944
image 70: 1.60 mb, 2592x1944
image 71: 1.78 mb, 2592x1944
image 72: 1.56 mb, 2592x1944
image 073: 1.97 mb, 2592x1944
image 074: 1.82 mb, 2592x1944
image 075: 1.77 mb, 2592x1944
image 076: 623 kb, 567x696
image 077: 41.0 kb, 476x430
image 078: 15.4 kb, 200x145
image 079: 47.9 kb, 468x700
image 080: 2.04 mb, 2592x1944"

Extent

80 images; 57.9 mb

Audience

گشتی

Citation

“وێنەی مێژوویی ئێزدییەکان,” KHI, accessed September 26, 2023, https://khi.omeka.net/items/show/5200.