وێنەی مێژوویی ئێزدییەکان

Dublin Core

Title

وێنەی مێژوویی ئێزدییەکان

Subject

وێنەی مێژوویی

Description

ئاینی ئێزدی بەیەکێک لە دێرینترین ئاینەکوردییەکان دادەندرێت لەکوردستان

Format

jpg

Type

وێنە

Coverage

باشوری کوردستان

Table Of Contents

"image 01: 466 kb, 1256x1716
image 02: 510 kb, 1740x1264
image 03: 490 kb, 1740x1264
image 04: 516 kb, 1380x1748
image 05: 454 kb, 1196x1748
image 06: 489 kb, 1260x1764
image 07: 460 kb, 1232x1820
image 08: 388 kb, 1224x1752
image 09: 535 kb, 1252x1784
image 10: 427 kb, 1224x1728
image 11: 598 kb, 1764x1212
image 12: 436 kb, 1216x1772
image 13: 424 kb, 1244x1732
image 14: 474 kb, 1764x1240
image 15: 428 kb, 1724x1224
image 16: 429 kb, 1252x1736
image 17: 568 kb, 1220x1744
image 18: 506 kb, 1740x1216
image 19: 481 kb, 1740x1244
image 20: 334 kb, 1248x1716
image 21: 530 kb, 1232x1772
image 22: 507 kb, 1744x1224
image 23: 422 kb, 1732x1224
image 24: 442 kb, 1228x1740
image 25: 573 kb, 1748x1272
image 26: 630 kb, 1740x1240
image 27: 350 kb, 1740x1268
image 28: 874 kb, 1204x1780
image 29: 490 kb, 1736x1236
image 30: 503 kb, 1252x1740
image 31: 511 kb, 1264x1708
image 32: 547 kb, 1248x1732
image 33: 471 kb, 1264x1736
image 34: 537 kb, 1220x1748
image 35: 612 kb, 1244x1748
image 36: 580 kb, 1228x1748
image 37: 552 kb, 1736x1224
image 38: 519 kb, 1780x1244
image 39: 438 kb, 1232x1704
image 40: 465 kb, 1220x1728
image 41: 549 kb, 1740x1256
image 42: 621 kb, 1736x1172
image 43: 490 kb, 1740x1236
image 44: 419 kb, 1264x1740
image 45: 394 kb, 1252x1752
image 46: 567 kb, 1736x1228
image 47: 449 kb, 1244x1764
image 48: 509 kb, 1732x1220
image 49: 469 kb, 1232x1772
image 50: 530 kb, 1236x1748
image 51: 435 kb, 1256x1776
image 52: 475 kb, 1224x1708
image 53: 439 kb, 1212x1744"

Extent

53 images; 25.7 mb

Audience

گشتی

Citation

“وێنەی مێژوویی ئێزدییەکان,” KHI, accessed September 26, 2023, https://khi.omeka.net/items/show/5201.