وێنەی مێژوویی کاکەییەکانی کەرکوک

Dublin Core

Title

وێنەی مێژوویی کاکەییەکانی کەرکوک

Subject

وێنەی مێژوویی

Description

ئاینی کاکەیی بەیەکێک لە دێرینترین ئاینەکوردییەکان دادەندرێت لەکوردستان

Format

jpg

Type

وێنە

Coverage

باشوری کوردستان

Table Of Contents

"image 01: 1.18 mb, 720x576
image 02: 433 kb, 475x311
image 03: 418 kb, 475x300
image 04: 1.18 mb, 720x576
image 05: 177 kb, 979x1027
image 06: 234 kb, 1039x1613
image 07: 227 kb, 1446x926
image 08: 211 kb, 1038x1488
image 09: 280 kb, 1007x1586
image 10: 198 kb, 1599x962
image 11: 226 kb, 1131x1635
image 12: 1.06 mb, 1021x1329
image 13: 125 kb, 874x1340
image 14: 288 kb, 1662x1315
image 15: 1.84 mb, 2229x3315
image 16: 234 kb, 990x1497
image 17: 444 kb, 2480x3508
image 18: 114 kb, 634x982
image 19: 211 kb, 476x631
image 20: 181 kb, 621x895
image 21: 145 kb, 588x843
image 22: 131 kb, 694x966
image 23: 207 kb, 642x871
image 24: 118 kb, 660x1020
image 25: 283 kb, 1038x1644
image 26: 254 kb, 935x1548
image 27: 279 kb, 996x1569
image 28: 252 kb, 981x1601
image 29: 288 kb, 1391x1896
image 30: 214 kb, 1055x1500
image 31: 182 kb, 1374x1030
image 32: 256 kb, 1482x1036
image 33: 207 kb, 1494x1024
image 34: 308 kb, 2076x1496
image 35: 198 kb, 1599x962
image 36: 5.57 mb, 4815x5073
image 37: 879 kb, 1600x1200
image 38: 818 kb, 1704x2272
image 39: 909 kb, 1704x2272
image 40: 1.54 mb, 992x1443
image 41: 467 kb, 1600x1200
image 42: 521 kb, 1600x1200
image 43: 513 kb, 1600x1200
image 44: 777 kb, 1206x1704
image 45: 565 kb, 3263x1264
image 46: 730 kb, 3247x1232
image 47: 813 kb, 1280x960
image 48: 357 kb, 1600x1200
image 49: 85.1 kb, 1600x1200
image 50: 751 kb, 2272x1704
image 51: 196 kb, 788x494
image 52: 765 kb, 2272x1704
image 53: 1.32 mb, 2272x1704
image 54: 864 kb, 2272x1704
image 55: 517 kb, 2272x1704
image 56: 368 kb, 2272x1704
image 57: 369 kb, 522x736
image 58: 269 kb, 647x940"

Extent

58 images; 32.1 mb

Audience

گشتی

Citation

“وێنەی مێژوویی کاکەییەکانی کەرکوک,” KHI, accessed September 26, 2023, https://khi.omeka.net/items/show/5203.