وێنەی شوێنە مێژوویەکانی رۆژهەڵاتی کوردساتان

Dublin Core

Title

وێنەی شوێنە مێژوویەکانی رۆژهەڵاتی کوردساتان

Subject

وێنەی مێژوویی

Description

وێنەی شوێنە مێژوویەکانی رۆژهەڵاتی کوردساتان

Format

jpg

Type

وێنە

Coverage

ڕۆژهەڵاتی کوردستان

Table Of Contents

"image 01: 907 kb, 1573x1023
image 02: 2.05 mb, 2717x1557
image 03: 823 kb, 1717x984
image 04: 2.73 mb, 2813x1634
image 05: 987 kb, 1813x1053
image 06: 1.17 mb, 943x1782
image 07: 0.99 mb, 943x1782
image 08: 1.37 mb, 1773x1052
image 09: 930 kb, 1773x1052
image 10: 2.14 mb, 1773x1052
image 11: 849 kb, 1619x1003
image 12: 2.83 mb, 3502x2276
image 13: 786 kb, 1502x976
image 14: 1.94 mb, 2619x1623
image 15: 2.65 mb, 3632x2337
image 16: 837 kb, 1632x1050
image 17: 1.87 mb, 1885x2187
image 18: 527 kb, 885x10274
image 19: 1.83 mb, 1855x2228
image 20: 498 kb, 855x1027
image 21: 1.60 mb, 1984x2071
image 22: 489 kb, 984x1027
image 23: 1.88 mb, 2011x2073
image 24: 525 kb, 1011x1042
image 25: 1.80 mb, 1840x2282
image 26: 498 kb, 840x1042
image 27: 1.65 mb, 1972x2084
image 28: 521 kb, 972x1027
image 29: 2.42 mb, 2518x1617
image 30: 935 kb, 1518x975
image 31: 3.76 mb, 3585x2355
image 32: 925 kb, 1585x1041
image 33: 3.90 mb, 3345x2485
image 34: 801 kb, 1345x999
image 35: 800 kb, 1561x1016
image 36: 3.49 mb, 3665x2272
image 37: 920 kb, 1665x1032
image 38: 1.16 mb, 1745x888
image 39: 793 kb, 1745x888
image 40: 3.16 mb, 3453x2405
image 41: 777 kb, 1453x1012
image 42: 3.08 mb, 3561x2318
image 43: 566 kb, 664x969
image 44: 403 kb, 664x969
image 45: 1.33 mb, 2048x1603
image 46: 184 kb, 548x429
image 47: 2.07 mb, 2670x1650
image 48: 902 kb, 1670x1032
image 49: 2.25 mb, 2404x1793
image 50: 816 kb, 1404x1047
image 51: 1.69 mb, 2355x1769
image 52: 571 kb, 1355x1018
image 53: 1.99 mb, 2387x1699
image 54: 778 kb, 1387x987
image 55: 910 kb, 1308x1050
image 56: 1.97 mb, 2498x1706
image 57: 1.10 mb, 1498x1023
image 58: 1.41 mb, 1422x1020
image 59: 1.05 mb, 1422x1020
image 60: 2.52 mb, 2308x1853
image 61: 798 kb, 1182x975
image 62: 3.98 mb, 3476x2430
image 63: 866 kb, 1476x1032
image 64: 2.17 mb, 2182x1800
image 65: 1.86 mb, 2531x1577
image 66: 931 kb, 1531x954
image 67: 1.22 mb, 1600x1020
image 68: 967 kb, 1600x1020
image 69: 927 kb, 1216x972
image 70: 582 kb, 1216x972
image 71: 1.20 mb, 1408x1052
image 72: 777 kb, 1408x1052
image 73: 1.14 mb, 1520x1048
image 74: 717 kb, 1580x1048
image 75: 1.17 mb, 1659x1056
image 76: 60.0 mb, 20659x13150
image 77: 43.2 mb, 15317x11305
image 78: 890 kb, 1317x972
image 79: 1.23 mb, 1293x1023
image 80: 829 kb, 1293x1023
image 81: 854 mb, 1350x1041
image 82: 644 kb, 1350x1041
image 83: 923 kb, 1311x1044
image 84: 718 kb, 1311x1044
image 85: 1.93 mb, 2557x1721
image 86: 903 kb, 1559x1048
image 87: 1.08 mb, 1572x944
image 88: 696 kb, 1572x944
image 89: 2.55 mb, 2448x1704
image 90: 982 kb, 1448x1008
image 91: 2.42 mb, 2600x1612
image 92: 945 kb, 1600x992
image 93: 991 kb, 1609x1040
image 94: 2.31 mb, 2789x1623
image 95: 917 kb, 1789x1041
image 96: 1.93 mb, 2621x1581
image 97: 976 kb, 1621x978
image 98: 69.1 kb, 1398x1017
image 99: 903 kb, 1381x1038
image 100: 640 kb, 1381x1038
image 0101: 555 kb, 1398x1017"

Extent

101 black and white photographs; 236 mb

Audience

گشتی

Citation

“وێنەی شوێنە مێژوویەکانی رۆژهەڵاتی کوردساتان,” KHI, accessed September 26, 2023, https://khi.omeka.net/items/show/5212.